โครงสร้างบุคคลากร

 

        โครงสร้างบุคลากร

                สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

 

 

 

นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์

แรงงานจังหวัดสระแก้ว

 
 

นางสาวกชามาส ยั่งยืน

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

 
 

นางสาวอมรา ยะถาคาร

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

 นายอิทธิพล ทาแจ่ม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 
 

นางวนิดา รุ่งโรจน์

พนักงานธุรการ ส4

นายสุวํฒน์ อิ่มพร้อม

พนักงานขับรถยนต์ ส2

 

นางสาวบุษยมาศ กองม่วง

นักวิชาการแรงงาน


 

นางสาวจิตติมา พยุพา

นักวิชาการแรงงาน

 

 นายขจรศักดิ์ เสาวรส

เจ้าหน้าที่สถานการณ์แรงงาน