ที่อยู่สำนักงาน

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว 

ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 

ตำบลท่าเกษม   อำเภอเมืองสระแก้ว 

จังหวัดสระแก้ว    27000

 

โทรศัพท์ : 037-425-024  โทรสาร : 037-425-025  E-mail : Labour27000@hotmail.com