ทิศทางการทำงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว

 

 

 

 

 

ทิศทางการทำงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน  ในจังหวัดสระแก้ว

------------------------------

1. การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อสนับสนุนความเติบโตทางเศรษฐกิจในจังหวัดสระแก้ว

                เร่งรัดพัฒนาแรงงานให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  และผลักดันมาตรฐานแรงงานให้เป็นที่ยอมรับของนายจ้างและสถานประกอบการ  เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ  โดยสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การเป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร  แหล่งรองรับการกระจายสินค้าสู่อินโดจีนและจังหวัดใกล้เคียง  และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

                มาตรการ

                                1.  จัดทำแผนพัฒนากำลังคนเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต  การบริการ  และการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว 

                                2.  พัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพใหม่ๆ  ให้ตรงกับความต้องการของตลาด

                                3.  ส่งเสริมให้ภาคเอกชนนำมาตรฐานฝีมือแรงงานไปใช้ในภาคการจ้างงาน  และเป็นฐานการ จ่ายค่าจ้าง

                                4.  สนับสนุนแรงงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการประกอบอาชีพ

                                5.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระแก่แม่บ้าน  เกษตรกร  ผู้สูงอายุ  และส่งเสริมให้นักศึกษามีงานทำในช่วงเวลาว่าง

                                6.  พัฒนาระบบข้อมูลตลาดแรงงานให้มีมาตรฐานสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

                                7.  ช่วยเหลือสนับสนุนคนหางานและพัฒนาศูนย์ทะเบียนคนหางานที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศ

                                8.  รวมศูนย์การให้บริการเฉพาะด้าน  และให้บริการประชาชนตามสถานที่ที่เป็นแหล่งชุมชน  เช่น  ศูนย์การค้า  สถานีขนส่ง  รวมทั้งการสนับสนุนศูนย์บริการร่วมของจังหวัด

                                9.  เร่งรัดการประกันสังคมให้แก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่และผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

                                10.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระบบประกันสังคม  อาทิ  คุณภาพสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการการบริหารกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ

                                11.  ขยายการคุ้มครอง  และเพิ่มสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ผู้ประกันตนและแรงงานได้รับประโยชน์มากขึ้น รวมทั้งขยายระบบประกันสังคมไปสู่แรงงานภาคเกษตรและแรงงานนอกระบบ

                                12.  จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและเพิ่มสมรรถนะการทำงานให้แก่แรงงาน โดยการสนับสนุนให้มีกิจกรรมกีฬาในโรงงาน   โรงงานสีขาว  ชมรม  To  Be  Number  One  โรงงานปลอดเอดส์  และการตรวจสุขภาพประจำปี  ทั้งนี้เพื่อส่งผลถึงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

                                 13.  ให้ความเป็นธรรมกรณีพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด  และการตรวจคุ้มครองค่าจ้างขั้นต่ำ

 

2.  การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ

                เร่งรัดการจัดระบบแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย  รวมทั้งดูแลการเข้ามาทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชนต่างประเทศ  มิให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ

                มาตรการ

                                1.  สนับสนุนการปราบปราม  จับกุม  ผลักดันและส่งกลับผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองและลักลอบทำงานในจังหวัดสระแก้ว  อย่างต่อเนื่อง

                                2.  ให้มีการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  ทั้งกำกับดูแลให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงาน  และรณรงค์ให้ผู้ประกอบการใช้แรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างด้าวโดยมีมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

                                3.  ดูแลการเข้ามาดำเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชนต่างประเทศ

                                4.  เพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติการจัดการแรงงานต่างด้าว

3.  การพัฒนาสังคมผ่านกระบวนการแรงงาน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน

                เร่งรัดการแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน  ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม  เช่น  การว่างงาน  การเลิกจ้าง  ปัญหาแรงงานสัมพันธ์  การหลอกลวงคนหางาน  เป็นต้น  ส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน  การเชิดชูเกียรติแก่นายจ้างและลูกจ้าง  ส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนและความเป็นธรรมทางสังคม

                มาตรการ

                                1.  เร่งรัดการบรรจุงานแก่คนหางานและผู้ว่างงาน

                                2.  พัฒนามาตรฐานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ลดการประสบอันตรายจากการทำงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  เพื่อการลดอุบัติเหตุจากการทำงาน

                                3.  จัดตั้งศูนย์ปราบปรามการหลอกลวงคนหางาน  และส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง  สืบเสาะ  และเป็นเครือข่ายกับภาครัฐ

                                4.  ฝึกอาชีพและจัดหางานให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและความยากจน  ให้แก่ผู้ไม่มีที่ดินทำกิน  คนเร่ร่อน  ผู้ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย  นักเรียน/นักศึกษาที่ต้องการทำงานในเวลา

ว่าง  คนหางานที่ถูกหลอกลวง  และผู้ต้องขัง  เป็นต้น

                                5.  ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการและกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาส  โดยความร่วมมือของนายจ้างและสถานประกอบการ

                                6.  กำกับ  ดูแลให้สถานประกอบการทุกแห่งปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน  รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในการตรวจแรงงาน

                                7.  เพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็ก  นำประสบการณ์ทำงานมาเทียบโอนหน่วยกิต  เพื่อยกระดับศักยภาพแรงงาน

                                8.  สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนในโรงงาน  (ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา)  โดยสามารถนำประสบการณ์ทำงานมาเทียบโอนหน่วยกิต  เพื่อยกระดับศักยภาพแรงงาน                                  9.  ขยายการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในโรงงานสำหรับบุตรผู้ใช้แรงงาน

 

                                10.  เพิ่มมาตรการการคุ้มครองแรงงานอย่างทั่วถึงในงานที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  ได้แก่  งานเกษตรกรรม  งานที่รับไปทำที่บ้าน  งานขนส่งทางเรือเดินทะเล  และงานที่ทำบางเวลา

                                11.  ส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาลในกลุ่มแรงงาน  โดยการคัดเลือกที่ปรึกษาแรงงาน  ผู้นำแรงงานและลูกจ้างที่มีการดำเนินงานสร้างสรรค์สังคม  และมอบเกียรติบัตรเชิดชู  ควบคู่กับการดำเนินงานเชิดชูนายจ้างดีเด่น  เพื่อเป็นการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

                                12.  จัดให้มีรายการวิทยุแรงงานเพื่อให้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารบริการ  หรือรับเรื่องราวร้องทุกข์

                                13.  จัดให้มีโครงการแรงงานเคลื่อนที่ในลักษณะบูรณาการ  ทุกภารกิจของกระทรวงไปยังชุมชน  และท้องถิ่น

                                14.  ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศในสถานประกอบการและในภาคการจ้างงานต่าง 

                                15.  ให้ความร่วมมือกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ  โดยเฉพาะแผนด้านแรงงาน

                                16.  บูรณาการโครงการเยี่ยมเยียนสถานประกอบการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสระแก้ว

 

4.  การบริหารจัดการตามนโยบายปฏิรูปราชการ

                เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร  ให้สามารถรองรับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและให้สามารถบริการประชาชนได้ตรงกับความต้องการ        

                มาตรการ

                                1.  ยึดมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  นโยบาย  4  ป.ของรัฐบาล  และระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  (Good  Governance)  และนำมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร  รวมทั้งการพัฒนาองค์กรของส่วนราชการ  สังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสระแก้ว  ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning  Organization)

                                2.  พัฒนาระบบสารสนเทศแรงงาน  เพื่อให้สำนักงานแรงงานจังหวัดสามารถเป็นศูนย์กลางข้อมูลแรงงานระดับจังหวัด  (Provincial  Labour  Operation  Centre  :  PLOC)  โดยเชื่อมโยงกับข้อมูลทุกระบบ  เช่น  ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง  นายจ้างและสถานประกอบการสถาบันการศึกษา  สภาอุตสาหกรรม  และหอการค้าจังหวัด  รวมทั้งเชื่อมโยงเข้าสู่ส่วนกลางในระบบ  MLOC  และ  PMOC

                                 3.  พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  ให้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่  และให้เห็นความสำคัญต่อการปฏิบัติงานตามผลผลิตและดัชนีชี้วัด

                                 4.  สร้างเครือข่ายการทำงานทุกรูปแบบ  เพื่อขยายการทำงานและการให้บริการด้านแรงงานได้ครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  เช่น  อาสาสมัครแรงงานในทุกตำบล  เจ้าหน้าที่ประกันสังคมในสถานประกอบการ  เครือข่ายแนะแนวอาชีพและจัดหางานในโรงเรียนเป็นต้น

                                5.  พัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา  ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสระแก้ว  ในทันเหตุการณ์และต่อเนื่องรวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อองค์กร

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------