ค่านิยมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้วต้องยึดถือปฏิบัติตนตามแนวทางของค่านิยมดังต่อไปนี้

 

1. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

2. ไม่เฉื่อยชา ล่าช้า เพิกเชย ต่อการทำงาน

3. ไม่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา

4. มีเป้าหมายการทำงานในเชิงคุณภาพและวัดผลได้

5. ให้บริการประชาชนด้วยความจริงจังและจริงใจ