กรอบการทำงานของสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว

1. บูรณาการส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว เพื่อนำบริการด้านแรงงานลงสู่พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย

2. ส่งเสริมให้สถานประกอบการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในการผนวกแผนด้านแรงงานเข้าในแผนหลักของสถานประกอบการและพื้นที่/ชุมชน

3. รวบรวมและจัดการกับระบบข้อมูลแนแรงงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. ประสานการดำเนินการตามนโยบายและโครงการสำคัญของกระทรวงแรงงาน เช่น โครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ นโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ นโยบายเฝ้าระวังสถานการณ์เศรษฐกิจที่กระทบต่อแรงงาน เป็นต้น

5. ส่งเสริมการทำงานของเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานและพลังแผ่นดินในสถานประกอบการให้มีส่วนช่วยเหลืองานราชการกระทรวงแรงงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง

6. ประมวลและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ รวมทั้งติดตามผลสำเร็จของงาน ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและบรรลุเป้าหมายในทุกมิติ

7. สนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้วและการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัด