รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 และหมายเหตุประกอบงบ