วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2562 แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางสาวจิตติมา พยุพา เข้าร่วมประร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนและการให้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประ