วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมร่วมประชุมเพื่อบูรณาการและจัดทำโครงการตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อม