วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

 

 

 

วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน

แรงงานมีผลิตภาพสูง มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

  

 

วิสัยทัศน์สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

“เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการให้กำลังแรงงานมีงานทำ

มีศักยภาพ มีหลักประกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี”

 

 

 

พันธกิจสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

  •           - ศึกษาวิเคราะห์  จัดทำข้อมูล(เตือนภัย) เพื่อการกำหนดนโยบาย
  •           - พัฒนายุทธศาสตร์ด้านแรงงานแบบบูรณาการ
  •           - พัฒนาการให้บริการแก่แรงงาน  ทั้งในและต่างประเทศ
  •           - พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดตาม
  •             ประเมินผลสัมฤทธิ์
  •           - ส่งเสริม สนับสนุน  ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการบริหารจัดการด้านแรงงาน