ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาส 3 ปี 2562
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาส 2 ปี 2562
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาส 1 ปี 2562
สถานการณ์แรงงานรายปี ปี 2561
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาส 4 ปี 2561
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาส 3 ปี 2561
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาส 2 ปี 2561
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาส 1 ปี 2561
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาส 4 ปี 2560
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาส 3 ปี 2560
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาส 2 ปี 2560
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาสที่ 1 ปี 2560
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว รายปี 2559
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาสที่ 4 ปี 2559
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาสที่ 3 ปี 2559
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาสที่ 2 ปี 2559
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาสที่ 1 ปี 2559
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว รายปี 2558
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาสที่ 4 ปี 2558
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ไตรมาสที่ 3 ปี 2558